Pathology: acral fibrochondromyxoid tumour

Acral fibrochondromyxoid tumour