Pathology: EWSR1::non-ETS rearranged sarcoma

EWSR1::NFATC2 associated sarcoma

EWSR1::TFCP2 associated sarcoma